การเข้ามาของนักลงทุนคนจีนในธุรกิจ POGO

การเข้ามาของนักลงทุนคนจีนในธุรกิจ POGO
การเดิมพันออนไลน์ถือได้ว่าของผิดกฎหมายในประเทศจีน แม้กระนั้นเป็นธุรกิจซึ่งสามารถด าเนินการได้ตาม


ข้อบังคับในประเทศประเทศฟิลิปปินส์ โดยการควบคุมของหน่วยงาน PAGCOR ก็เลยท าให้นักลงทุนคนจีนเลือกที่จะเข้ามา
ลงทุนธุรกิจ POGO

ในประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งผู้เล่นส่วนมากเป็นคนจีนรวมทั้งใช้ภาษาจีนสำหรับการติดต่อสื่อสาร ก็เลยท าให้มีการว่าจ้าง

บุคลากรคนจีนหรือฝรั่งซึ่งสามารถบอกรวมทั้งเขียนภาษาจีนได้มาให้บริการเพื่ออ านวยความสบายให้กับ

ผู้เล่น ก็เลยท าให้แรงงานคนจีนในประเทศฟิลิปปินส์มีจ านวนมากขึ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยตอนนี้มีแรงงานคนจีนราวๆ

100,000 -150,000 ผู้ที่ท างานให้บริษัท POGO ในประเทศฟิลิปปินส์ อย่างไรก็ดี บริษัท POGO ในประเทศฟิลิปปินส์

ไม่เพียงแค่ให้บริการผู้เล่นคนจีนเพียงแค่นั้น แต่ว่ายังให้บริการแก่ผู้เล่นทั้งโลก ก็เลยท าให้ตอนนี้มีการว่าจ้างบุคลากร

นานัปการชนชาติ ซึ่งชาวประเทศฟิลิปปินส์เองมีความสามารถสำหรับการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม

สามารถให้บริการ บาคาร่า ผู้เล่น
ทั้งโลกที่ใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการติดต่อเป็นหลัก รวมทั้งมีอัตราการจ้างแรงงานอยู่ในระดับที่ออกจะถูก

อย่างไรก็แล้วแต่ การเข้ามาทางานของแรงงานคนจีนกับบริษัท POGO ที่มีจ านวนมาก ท าให้มีอีกทั้งคนที่เข้ามา
ท างานแบบถูกตามกฎหมายและไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เดี๋ยวนี้กรมสรรพากร (BIR)

ก็เลยได้ไขปัญหาโดยการออกเลข
ประจ าเพศผู้เสียภาษีอากร (TIN) ก าทีดให้ชาวต่างประเทศที่จะเข้ามาท างานในประเทศฟิลิปปินส์ จำต้องขอรับเลขประจ าเพศผู้เสียภาษีอากร